Pro nákup v EUR prosím navštivte našu slovenskú stránku www.zks-shop.sk.
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

 Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) obchodní společnosti V E-shop: ZDRAVIE, KRÁSA A STAROSTLIVOSŤ jejímž provozovatelem je GenusPharma sro, se sídlem Bystrická č.901 Žarnovica 966 81, IČO společnosti: 47241292, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I , v Odd. Sro, Vložka č. 82122 / B, (dále jen prodávající) upravují vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem internetového obchodu www.zks-shop.cz (dále jen kupující) následovně: Pokud je smluvní stranou spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( "občanský zákoník"), řídí se smluvní vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem, zákonem č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů ( "Zákon o ochraně spotřebitele") a zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ( "Zákon o ochraně spotřebitele při distančních smlouvách"). Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů ( "Obchodní zákoník").

    Uzavření kupní smlouvy

2.1. Jakákoliv prezentace zboží umístěna na webovém rozhraní obchodu www.zks-shop.cz; prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího uskutečněna prostřednictvím www.zks-shop.cz, nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí okamžitě přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přitom toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a služeb (například poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v Kč včetně příslušné sazby DPH podle platné legislativy.

2.6. Kupní smlouva je uzavírána v slovenském jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

    platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    a) v hotovosti na místě určeném kupujícím v objednávce
    b) v hotovosti na dobírku kurýrovi
    c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží
    

3.2. Prodávající posílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ale neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad posílá prodávající na písemnou (emailem) či telefonickou žádost kupujícího.

    Přeprava a dodání zboží

4.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující podle způsobu, který si zvolil při objednávce zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.zks-shop.cz

4.2. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv chyb toto neprodleně oznámit přepravci. V případě povšimnutí porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

    Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odeslány v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno s kompletním balením( i s krabicí) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Pokud odstoupí kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s doručenkou zboží (například přepravou) a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím vysloveně nedohodne na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho zřízení (ne vrácení). Tento nárok je však pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (iv případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5.5. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

    a) od dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, ale také zboží, které bylo po dodání nenávratně smíchaný s jiným zbožím;
    b) od dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vybral a z hygienických důvodů jej nelze vrátit;

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Pokud je společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, a to tak, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, ztrácí darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek .

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu cenu objednávky bez zbytečného odkladu.

    Práva z vadného plnění

6.1. Prodávající garantuje kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné chyby a že v době, kdy kupující zboží převzal:

    a) má zboží takové vlastnosti, které si strany sjednaly, a pokud chybí jakékoliv ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy uvedené výrobcem;
    b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodávající, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle využívá;
    c) zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvní vzorku nebo předlohy, jestliže byla jakost nebo provedení určené podle smluvní vzorku či předlohy;
    d) je zboží v odpovídajícím množství, měřítku nebo jakosti;
    e) zboží vyhovuje požadavkům podle právních předpisů.

6.2. Ustanovení uvedená v článku 6.1 VOP se netýkají zboží prodávaného za nižší cenu za chybu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo to plyne z povahy zboží.

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění vyplývá z chyby, kterou má zboží již při převzetí kupujícím. Pokud se taková chyba projevuje v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se zato, že toto zboží bylo již chybný při převzetí od výrobce.

6.4. Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

    a) k odstranění chyby dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci;
    b) k odstranění chyby opravou věci;
    c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
    d) na odstoupení od smlouvy.

6.5. Kupující oznámí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení chyby bez zbytečného odkladu. Vybranou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

6.7. Ve chvíli, kdy obdrží prodávající od kupujícího vadné zboží, použije se jeho právo z vadného plnění.

6.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zks-shop.cz; Informace o vybavení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

Ochrana osobních údajů

7.1. Kupující na základě objednávky zboží nebo rezervace zboží pro osobní odběr ve výdejním místě poskytuje prodávajícímu své osobní údaje. Za osobní údaje jsou podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") považovány všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (zákazníkovi); kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

7.2. Pro účely činnosti uzavření kupní smlouvy a jejího splnění nebo za účelem zajištění rezervace osobního odběru zboží ve výdejním místě, poskytuje kupující prodávajícímu údaje o svém jménu, bydlišti, telefonní číslo a e-mailovou adresu (dále jen "Osobní údaje"). Jméno kupujícího a adresa jeho bydliště jsou poskytovány za účelem uzavření kupní smlouvy, doručení zboží a vystavení účetního dokladu. Telefonní spojení a e-mailová adresa jsou poskytovány za účelem kontaktování kupujícího z důvodu podání informace o realizaci kupní smlouvy a rezervace osobního odběru. Zpracování osobních údajů kupujícího pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení souhlasu ze strany kupujícího, protože jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy s kupujícím.

7.3. Souhlas kupujícího pro zpracování Osobních údajů je nezbytný pro další účely, pro které je prodávající zpracovává, a kterými jsou registrace a zasílání informací ve společnosti společnosti V E-shop: ZDRAVIE, KRÁSA A STAROSTLIVOSŤ jejímž provozovatelem je Genus Pharma s.r.o., se sídlem Bystrická č.901 Žarnovica 966 81, IČO společnosti: 47241292, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, v Odd. Sro, Vložka č. 82122 / B, Souhlas kupujícího pro tyto účely je poskytován na základě žádosti prodávajícího zaslané e-mailem v rámci potvrzení objednávky kupujícího. Zároveň s udělením souhlasu jsou kupujícímu poskytnuty informace ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním Osobních údajů. Z důvodu zajištění zasílání informací o prodávajícím, pokud je k tomu udělen kupujícím souhlas, jsou Osobní údaje v rozsahu jméno a e-mailová adresa poskytované zpracovatelem osobních údajů, kteří podle pokynu prodávajícího a na základě smlouvy uzavřené v souladu s čl. 28 nařízení GDPR zpracovávají Osobní údaje výlučně pro tyto účely.

7.4. Tzv. správcem osobních údajů je prodávající. Podle čl. 26 nařízení GDPR kupující je oprávněn vykonávat svá práva podle nařízení GDPR

7.5. Osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí, a to z důvodu jejich potřeby v případě uplatnění vady zákazníkem (reklamace) v promlčecí době 3 roky s rezervou 2 let pro případ, že by ze strany kupujícího došlo k podání soudní žaloby vůči prodávajícímu Slovenská obchodní inspekcí (čl. 11.2).

7.6. Informace podle čl. 12 nařízení GDPR jsou kupujícímu poskytovány zasláním tzv. informace pro zákazníky v souvislosti s potvrzením jeho objednávky zboží, a která je také zveřejněna na www.zks-shop.cz/ochrana osobních údajů.

7.7. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mj dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

    podmínky registrace

8.1. Kupující se může zaregistrovat na stránce prodávajícího a to vyplněním a uložením elektronického registračního formuláře (dále jen Registrační formulář) umístěného na internetové stránce https://www.zks-shop.cz/registracia/. Vyplněním Registračního formuláře a uložením plně akceptuje souhlas s aktuálně platnými VOP.

8.2. V rámci Registračního formuláře kupující vyplní požadované údaje (t. J. Položky označené v rámci Registračního formuláře jako povinné) a je oprávněn vyplnit další kontaktní, fakturační a doručovací údaje. Všechny vyplňované údaje (tak povinné i nepovinné údaje, které se kupující rozhodl vyplnit) vyplní kupující úplně, správně, pravdivě a aktuální. Za úplnost, správnost, pravdivost a aktuálnost všech vyplněných údajů a právo na dispozici s nimi odpovídá v plném rozsahu kupující.

8.3. Jakoukoliv změnu vyplněných údajů kupující neprodleně aktualizuje, a to prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů, který se zpřístupní po přihlášení se kupující do jeho Uživatelského konta v záložce Můj účet - »Editace registračních údajů.

8.4. Údaje vyplnené kupujúcim v rámci Registračného formulára a/alebo aktualizované prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov sú predávajúcim považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne.

8.4. Údaje vyplněné kupujícím v rámci Registračního formuláře a / nebo aktualizované prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů jsou prodávajícím považovány za úplně, správně, pravdivé a aktuální.


8.5. V rámci registrace na www.zks-shop.cz je kupující povinen řádně se seznámit s těmito VOP a vyplněním příslušného okénka nacházejícího se v Registračním formuláři potvrdit, že před registrací na stránce www.zks-shop.cz sa řádně seznámil s těmito VOP, tímto v plném rozsahu porozuměl a souhlasí s nimi a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat. Z důvodu, že VOP během trvání registrace kupujícího na stránce www.zks-shop.cz môžu změnit, kupující se seznámí s aktuálním zněním VOP při každé uskutečňované objednávce produktů.

8.6. Bez zbytečného odkladu po registraci kupujícího na stránce www.zks-shop.cz (t. J. Po jejím úspěšném ukončení) prodávající na základě údajů vyplněných kupujícím v rámci Registračního formuláře vytvoří kupujícímu jeho uživatelské konto (dále také "Uživatelské konto"). Uživatelským účtem se rozumí unikátní konto kupujícího umístěny na stránkách www.zks-shop.cz, které umožňuje rychlou a přehlednou komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím, zejména prohlížení, výběr a objednávání produktů a další skutečnosti a aktivity významné pro realizaci právních vztahů podle těchto VOP. Uživatelské konto je chráněno přihlašovacím jménem (login) a heslem, které kupující uvedl v rámci Registračního formuláře nebo aktualizoval prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů. Kupující je povinen přihlašovací jméno a heslo ke svému Uživatelskému kontu chránit před ztrátou a zneužitím. Pokud se kdokoliv přihlásí do Uživatelského konta kupujícího s použitím správného přihlašovacího jména a hesla a provede jakékoliv řízení (např. Objednávku produktů), má se za to, že jde o řízení kupujícího, ze kterého vznikají práva a povinnosti přímo kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodovat o vytvoření Uživatelského konta a v případech podle bodu 8.9. těchto VOP io zablokování nebo zrušení Uživatelského konta.

8.7. Uživatelské konto nemusí být dostupné nepřetržitě, zejména v případech údržby hardwarového a / nebo softwarového vybavení prodávajícího a / nebo třetích osob (např. Subdodavatelů prodávajícího, poskytovatelů internetových služeb atd.), Což kupující bere na vědomí a akceptuje. Kupujícímu v této souvislosti nevzniká právo na jakoukoliv náhradu nebo kompenzaci

8.8. Na objednávání produktů prostřednictvím www.zks-shop.czsa nevyžaduje registrace kupujícího na stránce www.zks-shop.cz. Objednávat produkty prostřednictvím www.zks-shop.czteda mohou také kupující jako neregistrovaní uživatelé stránek www.zks-shop.cz.

8.9. V případě podezření na podvodné, spekulativní a / nebo jakkoli protiprávní jednání ze strany kupujícího včetně řízení, které je v rozporu s dobrými mravy, je prodávající oprávněn odmítnout objednávku kupujícího jakož i zablokovat a případně zrušit Uživatelské konto kupujícího. Kupující tímto ztrácí právo na přístup do svého Uživatelského konta jakož i všechna práva vázány na vstup do Uživatelského konta (resp. Podmíněné vstupem do Uživatelského konta).

9.Alternatívny způsob řešení sporů

 Pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu info@zks-shop.cz.

Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojen s našim řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.

Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

Seznam subjektů alternativního řešení sporů k datu 10.4.2016 je zde: https://www.isper.sk/wp-content/uploads/2018/07/ars.pdf

    

Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovensku obchodní inspekci je ars@soi.sk

Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .:

        pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;
        pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.


Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupný formulář na Řešení sporů online. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

     Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto VOP jsou platné od 04.marca 2019

10.2. Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit, o čemž je povinen informovat kupujícího na stránkách www.zks-shop.cz.

10.3. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím a řídí těmito VOP a právním řádem platným na území České republiky. Všechny právní předpisy uvedené v těchto VOP a / nebo spravující právní vztahy uvedené v těchto VOP jsou součástí právního řádu České republiky v platném a účinném znění.

 

 

 

Kde nás najdete

Bystrická 901 

96681 Žarnovica

Slovenská republika